این هواشناسی مستقل است

نقشهای هشت ماهه بارش نیمکره شمالی

نویسنده :علیرضا دادگر

نقشهای آنومالی بارش نیم کره شمالی 

           
  مشاهده نقشهای ماه های بعد


  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشهای بارش تجمعی مدل gfs ودربل

  نویسنده :علیرضا دادگر

   

  5روز سوم      5 روز دوم      5 روزه اول :  بارش تجمعی تفکیک 5 روزه مدل GFS
  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشهای ساعتی مدل gfs

  نویسنده :علیرضا دادگر


  پیش بینی ساعتی خروجی مدل gfs 
                پارامتر بارش                

              
   

  نوع مطلب : نقشهای بارش تجمعی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  نقشه های پیش بینی ساعتی بارش ودرآنلاین

  نویسنده :علیرضا دادگر
  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  پیش بینی بارش تجمعی مدل wrf

  نویسنده :علیرضا دادگر


   پیش بینی بارش تجمعی مدلwrf 


                                                                                                                                                  12ساعت 
           


                                                                                                                             24ساعت 
                          
                          
         
                                                                                                                 48ساعت                   
                                                                                                            60ساعت 


            
                                                                                                             72ساعت               

  نوع مطلب : نقشهای بارش تجمعی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  cfs model

  نویسنده :علیرضا دادگر

  ماهانه 
  پارامتر/ ماه


      ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
  (T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  (500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (mm)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
  precipitation Anomaly
  (inch)
  Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

   

  فصلی 

       (precipitation Anomaly(mm

  ????
   
  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات() 

  پیش بینی بارش مدل ecmwf eps

  نویسنده :علیرضا دادگر

  واحد مد نظر نقشه ها اینچ است-خروجی مدل اتحادیه اروپا -eps نمایه کنترل _گرافیک accuweather
  بارش تجمعی 5روز اول 

  نقشه های هواشناسی

  نقشه های دیگر

  نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

  داغ کن - کلوب دات کام
  نظرات()