این هواشناسی مستقل است

cfs model

نویسنده :علیرضا دادگر

ماهانه 
پارامتر/ ماهNovDecJanFebMarAprMayJul

    ماه اولماه دومماه سومماه چهارمماه پنجمماه ششمماه هفتمماه هشتم
(T2M ANOM(CFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
mslp sdepFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
(T2M (cFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
(500hpa heights(damFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
precipitation Anomaly
(mm)
Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement
precipitation Anomaly
(inch)
Flood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood StatementFlood Watch / Flood Statement

 

فصلی 

     (precipitation Anomaly(mm

????
 
نوع مطلب : نقشهای هواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()