*** مدلهای پیش بینی بیشتری از محصولات ودربل به تازگی اضافه شده است کلیه مدلها به روزرسانی خودکار می شوند
هواشناسی خصوصی "weather News" - ecmwf/yeps_Parameter
این هواشناسی مستقل است
برای مشاهده مدل های زیر ایمیلی به آدرس cm.weatherfa@Gmail.com ارسال کنید و پس از پرداخت لینک نقشها برای شما ارسال خواهد شد

 
CFSv2 Monthly
    Precipitation Anom
sst anomaly
T2M anomaly
z500 anomaly 
NCEP GFS
NCEP GFS T1534   13-km & 0.25°
Total precip +IRAN
  MIDDLE EAST+
INDIA+
EUROPE+
Z500 anomaly
1000-500Thick
k index
NCEP FV3 GFS 
Total precip
Z500 anomaly 

 

 

 
            ECMWF&EPS

:ECMWF Full-Res [Tco1279] HRES
Total precip +IRAN
  MIDDLE EAST+
INDIA+
EUROPE+
Z500 anomaly
Acc Snow
iran    +Europe+
1000-500Thick
k index
Cape
:ECMWF Full-Res [Tco1279] EPS
Total precip
Precip Anom
Accum Snow