این هواشناسی مستقل است

بارش تجمعی مدلUkmet

روز اول

نقشه های پیش بینی بارشتجمع بارش سه روزه 

نقشه های پیش بینی بارش

تجمع بارش شش روزه


نقشه های پیش بینی بارش