این هواشناسی مستقل است
            NAOشاخص 


                         Ao شاخص 
                  

         

             
            شاخص مادن و جولیان (Mjo)

   15Day 

                   ۱۴روزه چند مرکز صادر کننده پیش بینی 


           

   شاخص مادن _جولیان (Mjo) در چرخه جو-            اقیانوس نقش مهمی را ایفا میکند دو دانشمند (مادن    -جولیان) کشف نمودند که برای دورهای ۴۰الی      ۵۰روزه یک رابطه معنادار بین فشار سطح دریا    وبادهایی سطحی  از جانب غرب وجود دارد چون این پدیده توسط مادن وجولیان کشف شد،نام نهادند شاخص را به نام انها به پاس خدمتشان.این شاخص در سال ۱۹۷۱توسط دو دانشمند در مرکزی ملی تحقیقات جوی امریکا کشف شد 
این شاخص برای مناطق جنوبی کشور بسیار مهم میباشد 
در تصویر، به ۸ناحیه تقسیم بندی شده است که بخشهای۱-۲-۷-۸ همگی از نظر مقدار عددی منفی میباشند ،دایره مرکزی خنثی بوده و بخش ۶هم عملا نقش خنثی را دارد 
در سمت مقابل بخشهای ۳-۴-۵از نظر مقدار عددی مثبت میباشد 
تمامی فازهای منفی در دامنه تاثیر گذاری خود بر جنوب کشور مفید واقع خواهند شد و حالت عکس در فاز مثبت 
تمام فازهای منفی خوب است اما میتوان گفت فاز۱و۷بهتر واقع خواهد شد و برعکس فازهای۴-۵ نامناسب است      
           شاخص دوقطبی اقیانوس هند (iod)
        
کوتاه مدت 
           


پیش بینی بلند مدت 


      

شاخص دوقطبی اقیانوس هند(iod)پدیده ای حاصل از برهم کنش اقیانوس-جو میباشد
شیو دمایی مثبت یا منفی در دوقطب غرب وشرق اقیانوس تغییرات اب وهوایی گسترده ای 
میتواند ایجاد کند 
هنگامی که دمای ابهای سطحی اقیانوس در جنوب شرق اقیانوس سردتر از نرمال می گرددو دمای اب 
در غرب اقیانوس گرم تر از معمول شود شرایط برای همرفت جریانات مرطوب در شرق افریقا و شاخ افریقا
بسمت شمال افریقا  و خاورمیانه مهیاتر خواهد شد 
از طرفی در شرایط دوقطبی اقیانوس هند منفی  هم که معمولا همراه با جریان لانینا هست شرایط عکس میتواند
رقم بخورد 


          Pna شاخص 

کوتاه مدت 

         پیش بینی وضعیت نینوی 3,4

            تنها نینوی 3,4
               
                                      مدل  CFS v2          


                      مدل ECMWF

             
                     وضعیت دمایی nino 3,4 در  ۱هفته گذشته                         دمای اب اقیانوس ها و دریاها

انیمیشن دمایی 10 هفته گذشته در  Nino 4

                    دمای کنونی آب های جنوب و شمال اقیانوس هند