تبلیغات
 عوامل دور پیوندی -مدل سیستم پیش بینی جهانی
AO


 NAO
 PNA
 MJO

Home | Model  page indax