12  24   48  72   96  120  144  168  180
 
    نقشه های پیش بینی بارش