این هواشناسی مستقل است
|بارش تجمعی 16 روز آینده خروجی مدل Gfs |  
undefined