*** مدلهای پیش بینی بیشتری از محصولات ودربل به تازگی اضافه شده است کلیه مدلها به روزرسانی خودکار می شوند
هواشناسی خصوصی "weather News" - 16Dtotalprecip
این هواشناسی مستقل است
|بارش تجمعی 16 روز آینده خروجی مدل Gfs |