این هواشناسی مستقل است
|آنومالی بارش تجمعی 16 روز آینده خروجی مدل Gfs | 

نقشه هواشناسی