این هواشناسی مستقل است
|آنومالی بارش تجمعی 10 روز آینده خروجی مدل Gfs |