*** مدلهای پیش بینی بیشتری از محصولات ودربل به تازگی اضافه شده است کلیه مدلها به روزرسانی خودکار می شوند
هواشناسی خصوصی "weather News" - 10dgfs_precip_anom
این هواشناسی مستقل است
|آنومالی بارش تجمعی 10 روز آینده خروجی مدل Gfs |