*** مدلهای پیش بینی بیشتری از محصولات ودربل به تازگی اضافه شده است کلیه مدلها به روزرسانی خودکار می شوند
هواشناسی خصوصی "weather News" - GFS -120-2
این هواشناسی مستقل است
بارش تجمعی 5 روزه دوم