این هواشناسی مستقل است

بارش تجمعی مدلGFS سایت ودربل-13کیلومتر

All timeنقشه های 10 روزه ی پرفشار جنب حاره ای
پیش بینی پرفشار جنب حاره ای