تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - نقشه های ساعتی بارش مدل gfs
این هواشناسی مستقل است

پیش بینی ساعتی خروجی مدل gfs 
              پارامتر بارش