این هواشناسی مستقل است

پیش بینی ساعتی خروجی مدل gfs 
              پارامتر بارش