این هواشناسی مستقل است

بارش شش روزه سایت wxmaps

روز اول

نقشه های پیش بینی بارش روز اول

روز دوم

نقشه های پیش بینی بارش روز دوم

روز سوم

نقشه های پیش بینی بارش روز سوم

روز چهارم

نقشه های پیش بینی بارش روز چهارم

روز پنجم

نقشه های پیش بینی بارش روز پنجم

روز ششم

نقشه های پیش بینی بارش روز ششم