این هواشناسی مستقل است
240~150    144~78      72~12          ECMWF Precipitation Type GIF