تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - PrecipitationType_gif~ECMWF2
این هواشناسی مستقل است
240~150    144~78      72~12          ECMWF Precipitation Type GIF