این هواشناسی مستقل است

بارش تجمعی32و46روز آینده مدل ECMWF EPS

بارش تجمعی 32 روز آینده مدل 


بارش تجمعی 46 روز آینده مدل 

INCHES
آنومالی بارش  32 روز آینده مدل آنومالی بارش   46 روز آینده مدل