تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - نقشه های شش هفته ای آنومالی بارش مدل cfsv2
این هواشناسی مستقل است

آنومالی بارش هفتگی مدل CFSv2

هفته اول 


   هفته دومهفته سومهفته چهارمهفته پنجم هفته ششم