این هواشناسی مستقل است

آنومالی بارش هفتگی مدل CFSv2

هفته اول 


   هفته دومهفته سومهفته چهارمهفته پنجم هفته ششم