این هواشناسی مستقل است

خروجی  مدل آب وهوایی ECMWF نقشهای ساعتی پارامتر بارش -آنومالی دما-پوشش ابر-برف و...
 را نشان می دهد این نقشها خروجی اطلاعات هواشناسی اتحادیه اروپا با دقت 9 کیلومتر
 گرافیک سایت Weatherbell است که دفتر مرکزی آن در  نیویورک  قرار دارد 
دقت این نقشها به نسبت بالا بوده و  در ردیابی سامانه های سردپرکاربرد است
.این نقشها روزانه دوبار بروزرسانی می شود که ساعت بروزرسانی در ایام بارش
ساعت 9:30صبح و شب است و بروز رسانی یک ساعت به طول می انجامد   

 
مشاهده
نقشهای بارش تجمعی هر 6 ساعت weatherbell این نقشها خروجی مدل Gfs است که آنالیز اولیه داده ها توسط سازمان
اقیانوس شناسی و جو آمریکا noaa صورت می پذیرد و گرافیک سایت weatherbell
است .این نقشها از 15 مهر تا 10 خرداد ماه در این وبلاگ روزانه 4 مرتبه بروزرسانی
می شود ولی در بازه 11خرداد تا 14 مهرماه بروزرسانی مدلها صرفا دوبار در روز 
(ظهر و شب صورت می پذیرد).توجه داشته باشید نقشها مقدار بارش را بر حسب اینچ
در یک بازه 10 روزه و یا بازهای کوتاه تر دلخواه شما نمایش می دهد  


مشاهده


نقشه روزانه بارش  wxmapsنقشهای پیش بینی روزانه بارش مدل gfs 
که وضعیت بارش روازنه را بر حسب میلیمتر تا 6 روز آینده نشان می دهد .

مشاهدهنقشه بارش تجمعی در بازهای 3 -5-7 و 10 روزه مدلهای هواشناسی نقشهای بارش تجمعی در واقع تجمع و پراکنش بارش در بازه های مختلف 
را نشان میدهد .
به عنوان مثال بارش تجمعی در بازه 7 روزه از نمای کشور نشان می دهد که در طی این مدت 
حدودا چه مقدار بارش ممکن است در کشور ببارد
مدلهای gfs -ecmwf وwrf بصورت آتواپدیت آماده نمایش هستند.
مشاهدهنقشه آنومالی دمای 10 روزه در بازهای هر 6 ساعت


نقشه آنومالی دما در واقع انحراف از نرمال دمایی را نشان میدهد
به عنوان مثال فرض کنید منطقه شما در واقعیت طی یک شب سرد زمستانی باید دمای منفی 4درجه 
را تجربه کند اما به دلیل نفوذ سرما این دما پایینتر و حدود منفی 10 درجه ثبت میگردد بنابراین نسبت به 
نرمال منطقه شما 6 درجه سردتر است و این نقشه آنومالی انحراف از نرمال دمایی را در بازه های 6 ساعت 
نشان میدهد .

مشاهده


نقشه های پرفشار جنب حاره ای 

 


نقشهای پرفشار جنب حاره ای خروجی مدل ecmwf 
این نقشها از آن جهت حائز اهمیت است که پرارتفاع جنب حاره ای نقش بسیار مهمی در آب و هوای 
کره زمین و به ویژه کشور ایران ایفا میکند 
هر چه پرفشار از روی منطقه کنار برود اجازه عمیق شدن به سامانهای بارشی را میدهد 
و البته باید دریاهای اطراف نیز از استیلای قدرت این پرفشار خارج شوند
طی فصل گرم سال پرفشار جنب حاره ای به بیشینه قدرت خود در کشور می رسد که از عوامل گسترش بیابانها در 
عرضهای جنب حاره است 

مشاهده
تصویر ماهواره هواشناسی تصویر ماهواره هواشناسی پوشش ابر در چندین نمونه مختلف 
در آرشیو نقشها موجود است و پوشش ابر را در دقایق گذشته نشان میدهد.

مشاهدهنقشهای ساعتی بارش مدل نروژ نقشهای ساعتی بارش سایت نروژ  از نمای نیمه جنوبی کشور 
وضعیت بارش را در بازه های هر 3 ساعت نشان می دهد که از دقت نسبتا بالایی 
برخوردار است .

مشاهده


ضخامت تراز 500تا 1000 مدل WXMAPSضخامت تراز 500الی 1000هکتوپاسکال خروجی مدل Gfs

هر چه ضخامت این تراز کمتر باشد احتمال بارش برف بیشتر است 
ضخامت تراز بر اساس پیشوند بزرگتر از واحد دکا (عدد10 بتوان  1)و بصورت دکامتر بیان میشود .

مشاهدهنقشه آب قابل بارش و جریانات همرفتی wxmapsدر صورت تقویت جریانات همرفتی امر صعود رطوبت به لایه های 
بالاتر جوی بهتر انجام می شود و به تقویت ابرها کمک می کند

مشاهدهارتفاع و ناپایداری تراز 500 میلی بار (تراز میانی)ارتفاع و ناپایداری تراز میانی جو نحوه  آرایش الگوهای جوی
را نشان می دهد 

مشاهده


آنومالی بارش 4  ماه آینده نیمکره  شمالی این نقشه ها در واقع انحراف از نرمال بارش را نشان میدهند. فرض کنید منطقه شما در ماه ابان ...

مشاهده