این هواشناسی مستقل است
| بارش برف تجمعی 10 روز آینده خروجی مدل Gfs |