این هواشناسی مستقل است
پیش بینی دو هفته ای بارش گرافیک Wxmaps مدل (GFS) 

نقشه های پیش بینی