تبلیغات
هواشناسی خصوصی "weather News" - پیشبینی دوهفته ای بارش wxmaps
این هواشناسی مستقل است
پیش بینی دو هفته ای بارش گرافیک Wxmaps مدل (GFS) 

نقشه های پیش بینی